OCEP - sw pro tvorbu cen v oboru ELEKTRO a VODA-TOPENÍ-PLYN
© SELPO Broumy 1991-2024
Novinky v programu OCEP Úvod Popis programu OCEP... Nové funkce programu OCEP... Ceník programu a doplňků... Školení programu OCEP... Kde nás najdete...
OCEP verze 16.0 - uvolněna 7. 12. 2023 - změna sazeb DPH dle platné legislativy od 1.1.2024 - možnost nastavení automatických záloh rozpočtů, ke kterým je možné se vracet a pracovat tak na dřívějších verzích stávajícího rozpočtu i když byl již později několikrát uložen. Může být ponecháno až 5 posledních uložených záloh, jejichž interval lze nastavit v rozmezí od 1 do 30 minut. - možnost tvorby uživatelských záloh rozpočtu včetně popisu dané verze, ke které se lze kdykoliv vrátit třeba jen k nahlédnutí, nebo na ní pokračovat dále. - upozornění na expirace odeslaných nabídkových rozpočtů při startu programu - dávkové předvyplnění skladových dokladů (výdejky a vrácenky) ze souboru (čtečky) - evidence a správa dokumentů k rozpočtu v hlavním okně i přímo v rozpočtu. K rozpočtu lze ukládat dokumenty různých formátů (PDF, DOC, XLS, TXT, JPG, PNG...) a z OCEPu je i přímo otevírat - prohlížet a editovat. - možnost zadávat do rozpočtu položky materiálu ze skladových karet a skladových dokladů včetně navázaných položek - na záložce Detail rozpočtu u montážní položky možnost tlačítkem "Aktualizace včetně vazeb" provést aktualizaci montáže do ceníku hlavního okna včetně jejích navázaných v rozpočtu společně s vytvořenou vazbou a normovaným poměrem množství - v okně přenosu položek do rozpočtu přidána možnost najít a vybrat navázanou položku do rozpočtu a to jak materiál k montáži, tak i opačně - pokud jsou v rozpočtu samostatné položky prací nebo  materiálů, které mají v ceníku hlavního okna vazby, je možné k nim do rozpočtu automaticky doplnit jejich navázané položky. Platí to jak pro položky tažené do rozpočtu z ceníku, tak i pro externě pořízené, například importem z XLSX souboru jako dodací list velkoobchodu. - do okna importu ceníků materiálů a prací doplněna možnost automaticky po importu odstranit prázdné skupiny položek - program uzpůsoben načítání údajů z nového systému ARES - číselník předdefinovaných textů rozšířen o popis rozpočtu - v ceníku a v rozpočtu na záložce vazby přidáno do kontextového menu “Vybrat vše” a “Invertovat výběr” - oprava nalezených chyb OCEP verze 15.1 - uvolněna 13. 7. 2023 - optimalizace práce s databází (zrychlení práce s ceníky a vyhledáváním) - do tooltipů v rozpočtu byly přidány mezisoučty za vybrané položky ceníků prací, materiálů, dodávek a HZS - program byl upraven tak, aby pracoval i s více zdrojovými XLSX tabulkami poptávek v jednom rozpočtu - možnost zabezpečeného stahování ceníků na základě FTP protokolu - možnost přeskočení vynuceného zálohování při upgrade databáze systému - oprava nalezených chyb OCEP verze 15.0 - uvolněna 29. 11. 2021 - práce s recyklačním příspěvkem (RP), kterou je s platností od 1. 1. 2021 ustanovení § 73, resp. § 99 dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností povinnost odděleně uvádět náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění výrobku s ukončenou životností výrobcům elektrozařízení, distributorům a posledním prodejcům při prodeji nového elektrozařízení: - import ceníku materiálu XLS/XLSX, CSV i XML rozšířen a nasmlouván s velkoobchody o sloupec RP - hromadné změny v ceníku materiálu rozšířeny o zadání RP - rozpočty rozšířeny o RP pro materiály a dodávky - aktualizace ceníku materiálu a dodávek v rozpočtu rozšířena o RP - na tiskové sestavy materiálu a dodávek v rozpočtu přidána možnost tisku RP  - hromadné změny v ceníku materiálu a dodávek v rozpočtu rozšířeny o zadání RP - aktualizace materiálu rozpočtu z ceníku v hlavním okně rozšířena o přenos RP - v okně přenosu do rozpočtu byl přidán RP - aktualizace ceníku materiálu z okna přenosu do rozpočtu rozšířena o RP - na doklady Prodejky a položkové Faktury byl přidán RP - vyčíslení RP u položek na tiskové sestavě faktur a prodejek - skladové karty rozšířeny o RP včetně možnosti jeho tisku - evidence RP u položky na skladových dokladech včetně možnosti jeho tisku - automatický přenos výše RP z ceníkové položky na skladovou kartu a opačně - import dodacího listu Soneparu rozšířen o RP - značné zefektivnění práce s vyplňováním XLS poptávek při nedohledání položek podle jejich čísel v ceníku: - možnost hromadného uložení nedohledaných položek v četně navázaných z rozpočtu do ceníku hlavního okna  pro využití při tvorbě dalších rozpočtů nebo v poptávce, ve které se tato položka bude opět vyskytovat - do pravidel přidána možnost importovat i poznámku u položek - v pravidlech možnost přednastavení automatizovaného výběru položek, pokud je jejich definice specifikována v určitém sloupci XLS souboru (K=práce, M=materiál, D=název skupiny, PP=poznámka…) - možnost v pravidlech specifikovat hromadně sloupce, které se za určitých podmínek nebudou importovat - možnost hromadně vybrat v rozpočtu položky bez odkazu na ceník hlavního okna (např. nové nenalezené položky z XLS poptávky) - v okně spárování poptávky z XLS souboru nejsou zobrazovány prázdné sloupce z XLS - v okně spárování poptávky z XLS souboru nejsou zobrazovány skryté záložky z XLS - do číselníku pracovníků přidán e-mail a telefon (pokud jsou tyto údaje vyplněny, tisknou se na sestavě rozpočtu místo obecných firemních kontaktů) - signalizace ikonou v rozpočtu u položek bez odkazu na ceník hlavního okna (např. ručně založené položky nebo nedohledané položky v poptávce) - na tiskové sestavě rozpočtů v hlavním okně je možné nově tisknout i sloupec Náklady rozpočtu, Zisk a Zisk v % - tisková sestava rozpočtů v hlavním okně rozšířena o možnost filtrovat pro konkrétního investora - možnost do položek na příjemku rozpustit pořizovací náklady - přenos položek z požadavků na objednávku dvojím stiskem levého tlačítka myši (jednotlivé položky) nebo klávesou Enter (více vybraných položek) - pokud se tvoří uživatelsky vazby v rozpočtu od materiálu na práci a v rozpočtu je jediný ceník prací, postaví se rovnou na něj - optimalizace mazání všech položek v ceníku nebo skupině - do kontextového menu objednávek, faktur a skladových dokladů byla přidána volba "Sloučit položky" - certifikováno pro Windows 11 - oprava nalezených chyb OCEP verze 14.2 - uvolněna 19. 4. 2021 - zobrazení celkové ceny bez DPH a ceny včetně DPH v pravém horním rohu okna rozpočtu včetně okamžitého přepočítávání při práci s rozpočtem a věcmi, které ovlivňují výslednou cenu - uživatelské nastavení v Možnostech hlavního okna, jestli se má při druhém a dalším otevírání rozpočtu otevírat okno Možnosti v rozpočtu, pokud není vyplněn investor. Nastavit tak jde obecně rozpočet a zvlášť zakázky, kde se s investorem dál pracuje. - přesun z vyhledávacího okna do tabulky, ve které se vyhledává kombinací kláves Alt+Q nebo Alt+T, pro stálé ovládání z klávesnice - přepínání tisku obrázku u položky materiálu v rozpočtu kombinací kláves Ctrl+T - upozornění při uložení výdejky s naskladněním, pokud na dokladu není zadáno, na jakou zakázku se materiál vydává - upozornění při uložení vrácenky s naskladněním, pokud na dokladu není zadáno, z jaké zakázky se materiál vrací - rozdělení položky v rozpočtu je možné i na akcelerační klávesy Ctrl+R - v okně rozdělení položky lze zadat i zařazení nové položky pro značku - oprava nalezených chyb OCEP verze 14.1 - uvolněna 5. 10. 2020 - možnost evidence různých stavů zakázek (Evidovaná / Rozpracovaná / Dokončená / Vyfakturovaná celá / Vyfakturovaná částečně / Uhrazená celá / Uhrazená částečně) - vyhledání rozpočtů i podle investora, případně současně podle jeho zkratky a části názvu rozpočtu... - do okna Možnosti na záložku Investor přidány tlačítka pro okamžité napsání e-mailu vyplněnému kontaktu, případně komunikaci přes Skype - v okně objednávky je kromě celkové “pravděpodobné” ceny i celková cena bez DPH - možnost okamžitého stažení a aktualizace materiálového ceníku tlačítkem v okně nastavení automatického importu - oprava nalezených chyb OCEP verze 14.0 - uvolněna 14. 7. 2020 - s položkou materiálu nebo dodávky se do rozpočtu přenáší i obrázek, dlouhý popis výrobku a další informace  ze záložky Detail 2, pokud jsou v ceníku vyplněné. Tyto informace se mohou s položkou tisknout včetně nastavení velikosti tištěného obrázku (ukázka tiskové sestavy PDF). - s exportem rozpočtu se ukládají externě i obrázky, které mohou být v tomto následně naimportovaném rozpočtu uloženy na pevném disku a tudíž jsou k dispozici i při nepřipojení k internetu a mohou se tak prohlížet a tisknout. - možnost tisku QR kódu (podkladu pro rychlé a jednoduché vyplnění příkazu k úhradě z mobilních aplikací) na faktuře pro její snadnou úhradu koncovými zákazníky - tisk seznamu skladových karet k zadanému datu - hromadná aktualizace a přidání nových položek z rozpočtu do ceníku v hlavním okně - okno optimalizace ceny rozpočtu doplněno o zadání slevy z rozpočtu v % a v Kč - v okně vkládání vazeb možnost mazání vybraných nakopírovaných položek - zadávání subdodávek a vlastních nákladů do rozpočtu z ceníků hlavního okna - tisk seznamu fakturovaných nebo nefakturovaných vlastních nákladů - uživatelské nastavení třídění skupin v členění hlavního okna v modulu Rozpočty, Objednávky, Sklady, Faktury a Mzdy - kontrola stávajících firemních kontaktů v adresáři a doplnění nových, dohledaných na internetu podle IČ - s tiskem rozpočtu se ukládá i nastavení velikosti okrajů a orienatce stránky - tooltip myši v infolince nad tabulkami s položkami zobrazuje celou cestu umístění položky - přímé odesílání obsahu objednávky mailem do systému velkoobchodu SONEPAR - automatické předvyplnění příjemky načtením elektronického dodacího listu z velkoobchodu SONEPAR - tisk rozpočtových i položkových faktur v režimu EU v angličtině (včetně číselníků textů používaných na dokladu) - možnost kopírovat jen vybrané vazby - možnost zobrazení dlouhého popisu výrobku a obrázku v tabulkách položek materiálu hlavního okna i rozpočtu (platí i pro skladové karty) - možnost ručního zakládání skladových karet, i když již byla provedena uzávěrka skladu - program zobrazuje aktuální seznam pracovníků, kteří mají spuštěný OCEP - kalkulace v rozpočtu počítá simulované mzdy s ohledem na vybrané značky - při přenosu položek z výdejek do rozpočtu, pokud není otevřena žádná zakázka, otevře se okno výběru rozpočtu přednastavené na odpovídající zakázce - odstraněn problém s nekonzistencí pohybů na skladových kartách - klonování položek doplněno o akcelerační klávesy Ctrl+D - oprava nalezených chyb OCEP verze 13.5 - uvolněna 21. 2. 2020 - rozšíření logování programu - oprava nalezených chyb OCEP verze 13.4 - uvolněna 5. 2. 2020 - zálohování přepracováno tak, aby bylo možné zálohovat i do umístění, kam nemá standardně databáze přístup - oprava nalezených chyb OCEP verze 13.3 - uvolněna 24. 3. 2019 - možnost odstranění vybraných navázaných položek při kopírování vazeb mezi položkami - zrychlení načítání položek poptávek z XLS do rozpočtu k nacenění - oprava nalezených chyb OCEP verze 13.2 - uvolněna 28. 2. 2019 - na objednávce doplněna možnost třídění položek. Totéž na záložce Položky v hlavním okně. - na skladových dokladech (příjemka, výdejka, vrácenka a inventura) doplněna možnost třídění položek. Totéž na záložce Položky v hlavním okně. - na fakturách a prodejkách doplněna možnost třídění položek. Totéž na záložce Položky v hlavním okně. - v okně nahrazení položky v rozpočtu doplněna možnost nastavení ceníku pro následné vyhledání nedohledané položky - oprava nalezených chyb OCEP verze 13.1 - uvolněna 17. 12. 2018 - evidence data u subdodávek a vlastních nákladů v rozpočtu (možnost evidence jednotlivých jízd na montáž a pod.) - do tooltipu v modulu Faktury doplněna informace o neuhrazených fakturách - možnost ručního doplnění položky na příjemku (tvorba nových skladových karet bez nutnosti existence položky v ceníku) - oprava nalezených chyb OCEP verze 13.0 - uvolněna 29. 10. 2018 - přechod na modernější verzi SQL databáze - z důvodu nárůstu rozsahu informací importovaných ceníků byl program přepracování na postupné načítání položek, pro zrychlení práce, to znamená rychlejší start programu (1,2x), rychlejší načtení položek ve skupinách s velkým počtem položek (až 10x), filtrování položek vyhledávacím oknem 300 000 položek (2,5x) a filtrování ve všech materiálech (2 130 000 položek) verze 12 vůbec nezvládne a verze 13 tuto akci provede za 1,5 sec. - rychlé vyhledávání v jakékoliv tabulce v celém programu (včetně jednotlivých dokladů objednávek, faktur, prodejek i všech skladových dokladů) jednoduchým psaním požadovaného textu. Toto vyhledávání filtruje položky dle zadaných požadavků a to kdekoliv v textu, nebo od jeho začátku (podmínka může být složena i z více řetězců - např. “cyky 3 j 1,5”). - rozšíření členění záznamů v modulu Objednávky, Sklady, Faktury a Mzdy i na jednotlivé dny - uživatelská optimalizace ceny rozpočtu umožňuje automatický přepočet rozpočtu na celkovou požadovanou cenu a to všech, nebo pouze vybraných částí rozpočtu - automatický import ceníku materiálu i ze zabezpečeného FTP účtu pro import uživatelských nákupních cen - možnost zadání přirážek prací, materiálů, dodávek a přirážek rozpočtu i do mínusu - možnost přenosu jednotlivých položek z výdejky, nebo více výdejek na fakturu nebo prodejku v prodejních cenách - možnost přenosu položek ze skladových dokladů do rozpočtu včetně navázané montáže - možnost při změně množství včetně navázaných položek zadat shodné množství u práce i navázaných položek - jednoduché globální nastavení sazby DPH v rozpočtu - v tabulce ceníku materiálu v hlavním okně jsou signalizovány položky s cenou nulovou, nebo starší než  uživatelsky nastavitelný počet dnů v okně Možnosti - navázané položky v okně přenosu do rozpočtu lze třídit i podle ceny - při klonování položek v rozpočtu možnost zadat jiné množství a značku klonované položce včetně navázaných položek - na záložce Vazby v ceníku prací hlavního okna jsou signalizovány materiálové položky s cenou nulovou, nebo starší než uživatelsky nastavitelný počet dnů v okně Možnosti - v členění položek hlavního okna a rozpočtu lze v tooltipu myši zobrazit vlastnosti větviček (Ctrl+G přepíná zobrazení / skrytí) - do tabulky Vazby v rozpočtu byl přidán sloupec Značka "Zn." pro jednodušší kontrolu navázaných položek - možnost předvyplnění výdejky položkami z jedné nebo více prodejek nebo faktur s jednoduchým odepsáním ze skladu - automatická kontrola nových verzí na internetu - v okně rozpočtu je v jednotlivých modulech signalizováno jejich vyplnění - další drobná vylepšení a opravy nalezených chyb... OCEP verze 12.6 - uvolněna 8. 2. 2017 - do hromadných změn materiálu a dodávek v rozpočtu přidána možnost přepočtu a nastavení rabatu položek - oprava chyby kolem dokladů s EET (nestandardní řešení zálohových dokladů) OCEP verze 12.5 - uvolněna 23. 1. 2017 - doplnění tiskového výstupu na sestavách podléhajících EET OCEP verze 12.4 - uvolněna 28. 12. 2016 - drobná vylepšení a opravy programu (přizpůsobení EET novým požadavkům) OCEP verze 12.3 - uvolněna 20. 12. 2016 - implementace nové verze programu TeamViewer do programu OCEP OCEP verze 12.2 - uvolněna 1. 12. 2016 - modul Faktury doplněn o EET - elektronickou evidenci tržeb (uskutečněné hotovostní platby prodejek a faktur lze odesílat dle nových požadavků na servery ministerstva financí bez potřeby jakýchkoli jiných zařízení) - možnost tisku pouze vybraných skladových karet - možnost zvětšit záložky s tabulkami v hlavním okně, aby bylo vidět více záznamů v tabulce (např. navázané položky v modulu “Ceníky” na záložce “Vazby”) OCEP verze 12.1 - uvolněna 9. 9. 2016 - drobná vylepšení a opravy programu (kontroly skladových dokladů) OCEP verze 12.0 - uvolněna 11. 7. 2016 - rozšířený import materiálových ceníků o EAN, dlouhý popis položky, odkaz na e-shop výrobku s přímým přechodem do internetového prohlížeče pro zjištění detailních údajů o položce, odkaz na obrázek výrobku na webu s možností vkládat do databáze i obrázky umístěné na pevném disku počítače, kód výrobce a specifikace výrobce. Rozjednána s velkoobchody možnost importu této rozšířené struktury. - nabídka vazeb ceníku 21M rozšířena kromě velkoobchodu ELFETEX i na K&V a SONEPAR - import materiálů rozšířen o formát XML - nový modul “Poptávky”, který umožňuje načíst do rozpočtu poptávku ve formátu XLS, tu zpracovat běžným způsobem  v programu OCEP a na pokyn ji zpracovanou uložit zpět do souboru XLS - možnost importu položek z externího XLS souboru do rozpočtu (součástí modulu Poptávky) - zobrazení navázaných položek v okně nahrazení položek v rozpočtu s možností výběru navázané položky - možnost alternativně tisknout práce a na následujících řádcích její navázané materiály (s cenami nebo bez cen) - možnost do jedné ceny agregovat práci a její navázané materiály a dodávky. Tyto navázané položky mohou být zobrazeny bez ceny, nebo vůbec nebudou zobrazeny - podle uživatelského nastavení. - v tabulce navázaných položek materiálů a dodávek v okně přenosu do rozpočtu je signalizováno, když je datum poslední aktualizace položky starší než zadaný počet dní v okně “Možnosti” - při importu ceníku lze do pole název slučovat více textových polí tabulky - okno přenosu položek do rozpočtu si podle nastavení v okně “Možnosti” může pamatovat svoji velikost a umístění - vyhledávací okno si pamatuje, podle čeho se naposledy vyhledávalo - možnost nastavení dotazu při zavírání hlavního okna programu - u sestavy materiálů a dodávek je možné oddělit položky za jednotlivé montážní ceníky - u kombinované tiskové sestavy Rekapitulace + Položky všech ceníků (případně včetně Titulního listu) lze nastavit, že se na každém začátku tiskového oddílu budou tisknout informace o rozpočtu (číslo, název a případně značky) - možnost nastavení automatického zálohování a jeho parametrizování - práce s programem je možná bez nutnosti administrátorského přístupu - na titulním listu rozpočtu lze alternativně tisknout seznam značek použitých v rozpočtu - Multimediální nápověda je zdarma součástí verze 12 a je rozšířena na celkem 9 hodin výukových videí práce s programem - možnost v rozpočtu sloučit materiály bez ohledu na jejich navázané práce - při tvorbě požadavku na materiál lze přednastavit, zda se má požadované množství zaokrouhlovat na jednotky nahoru - možnost exportu objednávky do formátu CSV pro možné zasílání dodavateli v elektronické podobě - v hlavním okně u zakázek nová záložka “Mzdy” se seznamem pracovníků za určitá období s odpracovanými hodinami a jejich mzdou - možnost v ceníku hlavního okna vybrat všechny položky bez vazeb ve skupině nebo ceníku (kontrola při mazání položek) - přidána možnost faktur v režimu EU (výsledná cena faktury je bez DPH) - do faktur přidány mezinárodní kódy IBAN a SWIFT, které se při vyplnění u jednotlivých účtů tisknou na faktuře - v modulu Adresy přibylo v Detailu pole Země, které se při vyplnění tiskne s adresou na dokladech - do PSČ u adresy lze zapsat 6 libovolných znaků bez dosud používané šablony 999 99 (specifika některých zemí) nová III. generace programu OCEP verze 11 - uvolněna 18. 11. 2013 Popis všech novinek verze 11 ke stažení zde.
Nové funkce programu OCEP...